سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : پنج شنبه 92/7/25

علی که باشی برایت فرقی ندارد ، یتیم چشم به راهت مسلمان است یا مسیحی یا یهودی ! کیسه را می گذاری و میروی .

علی که باشی برایت فرقی ندارد که خلیفه مسلمین هستی یا نه ! با یک شاکی ساده ، به دادگاه می روی و چون شاهد نداری حکم به نفعت نمی دهند و برایت فرقی ندارد او که همراهش به دادگاه رفتی مسیحی هست یا نه !

علی که باشی برایت فرفی ندارد ، خلخال از پای زن مسلمان درآورند یا زن مسیحی ( اشاره به اعمال معاویه ) ؛ فقط میگویی اگر دق کنی از این خبر ، حق داری.

علی که باشی برایت فرقی نمی کند او که از تو کمک خواسته و سهم بیشتری از بیت المال می خواهد ؛ عقیل برادرت است یا دیگری ... آهن گداخته را به جان می خری تا او را پشیمان کنی .

علی که باشی برایت فرق ندارد ، او که از بیت المال امانت گرفته ، ام کلثوم دخترت است یا هر کس دیگر ، ابرو درهم می کشی و مؤاخذه اش می کنی .

علی که باشی حتی کعبه هم برایت سینه می شکافد و به آغوشت میکشد....

اگر علی نیستیم ... سعی کنیم علی گونه باشیم
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی