سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : چهارشنبه 91/12/23

کاندیدا رأی آورد!
تابلو، نقاش را ثروتمند کرد!
شعر شاعر، به چند زبان ترجمه شد!
کارگردان، جایزه ها را درو کرد!
و هنوز ...
سر همان چهار راه
واکس می زند...
کودکی که همیشه بهترین "سوژه" است...!!

ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : پنج شنبه 91/10/21

از این شرم دارم

که گرسنه ای

وزن سیری من را بکشد
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی