سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : یکشنبه 92/10/1
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : پنج شنبه 92/5/17

شرم میکنم از اینکه وزن سیری ام را با ترازوی گرسنه ای بکشم ...

ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : پنج شنبه 92/5/10

 

ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : دوشنبه 92/4/24

بخشنده بودن..،

بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد

قلب بزرگ میخواهد

ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : جمعه 92/4/14

آری هم اوست ...!

کـسـی کـه در کـنـارِ گـُــل احـسـاسِ نـشـاط نـدارد ...!

بـویِ گـلـهـا مـسـتـش نـمـی کـنـد ...!

زیـبـایـی گـلـهـا مـحـوش نـمـی کـنــد ...!

رنـگِ گـلـهـا جـذبـش نـمـی کـنــد ...!

آری هم اوست ؛ ...

دخــتــرکِ گُـــل فــروش !

هم او که دسـتـه گـُــلهـا را بـاری مـی بـیـنـد

کـه خـلـاصـی هـر چـه زودتـر از آنـهـا بـرایـش شـیـریـن اسـت ...

دخــتــرکِ گُـــل فــروش!

ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
   1   2      >