سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : چهارشنبه 92/1/21

 
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : چهارشنبه 91/6/22

دست های کوچکش
به زور به شیشه های ماشین شاسی بلند حاجی می رسد
التماس می کند: آقا… آقا "دعا " می خری؟

و حاجی بی اعتنا تسبیح دانه درشتش را می گرداند
و برای فرج آقا "دعا " می کند!!!!!
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : سه شنبه 91/5/24

پسر گرسنه اش می شود ، شتابان به طرف یخچال می رود
و در یخچال را باز می کند


عرق شرم ...بر پیشانی پدر می نشیند
پسرک این را می داند
دست می برد بطری آب را بر می دارد
کمی آب در لیوان می ریزد
صدایش را بلند می کند ، " چقدر تشنه بودم "
پدر این را می داند پسر کوچولو اش چقدر بزرگ شده است ...
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : چهارشنبه 90/11/26

فــال مــی فــروشَــــم نَــتَــرس . . . !

بــــه انـــدازه ی بَـخـتَــم سـیــاه نـیـسـتــــ !

یـکــــ دانــــه بـخَـــر شـــایَــــد فـــال ِ تــو

نــانـــی بَـــر سَـــر ِ ســفــره ی خـــالـــی ِ مَــن بــاشَــــد
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : جمعه 90/9/25

همه شب نماز خواندن ، همه روز روزه رفتن
همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن
زمدینه تا به کعبه سر وپابرهنه رفتن
دو لب از برای لبیک به گفته باز کردن
شب جمعه ها نخفتن،به خدای راز گفتن
ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن
به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن
ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن
به حضور قلب ذکر خفی و جلی گرفتن
طلب گشایش کار ز کارساز کردن
پی طاعت الهی به زمین جبین نهادن
گه و گه به آسمان ها سر خود فراز کردن
به مبانی طریقت به خلوص راه رفتن
ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن
به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد
که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن
به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
   1   2      >