سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : دوشنبه 92/3/13

زنی در حال عبور او را دید او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و
کفش خرید
و گفت مواظب خودت باش
کودک پرسید : ببخشید خانم شما خدا هستید؟
زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط یکی از بنده های خدا هستم
و کودک هم گفت که میدونستم شما با خدا نسبتی داری...

ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : چهارشنبه 92/1/21

 
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی