سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : چهارشنبه 91/3/10

امام علی علیه السلام: با مستمندان همنشین باش تا روحیه شکر در تو بیشتر گردد.
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : شنبه 91/1/5

اکبر عبدی می‌گوید:
یک روز سر سریال بودیم .

هوا هم خیلی سرد بود .
حسین از ماش...ین پیاده شد بدون کاپشن .
گفتم : این جوری اومدی از خونه بیرون ؟ نگفتی سرما می‌خوری ؟!
کاپشن خوشگلت کو ؟
گفت : کاپشن قشنگی بود ، نه ؟
گفتم : آره !
گفت : من هم خیلی دوستش داشتم ،
ولی سر راه یکی را دیدم که هم دوستش داشت و هم احتیاجش داشت ؛
ولی من فقط دوستش داشتم ...
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : چهارشنبه 90/11/26

فــال مــی فــروشَــــم نَــتَــرس . . . !

بــــه انـــدازه ی بَـخـتَــم سـیــاه نـیـسـتــــ !

یـکــــ دانــــه بـخَـــر شـــایَــــد فـــال ِ تــو

نــانـــی بَـــر سَـــر ِ ســفــره ی خـــالـــی ِ مَــن بــاشَــــد
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : دوشنبه 90/11/24
تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم 
باز نه زخمهای من خوب میشود  
نه زخمهای تو


ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : پنج شنبه 90/10/22

شب ها زود بخواب.

صبح ها زودتر بیدار شو.


نرمش کن.

بدو.کم غذا بخور.

زیر بارون راه برو.

گلوله برفی درست کن.

بقیه را اینجا بخوانید ... کلیک لطفاً


ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی