سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : جمعه 92/6/22

غلام همت دردی کشان یک رنگم
نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیه اند
قدم منه به خرابات جز به شرط ادب
که سالکان درش محرمان پادشه اند

ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی